ARKA CZ, z.s.

Pomoc osobám závislým na alkoholu a jiných návykových látkách, patologickým hráčům a jejich blízkým.

Služby následné péče ARKA

registrovaná sociální služba dle § 64, Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění

Poslání

Pomoc a podpora osobám starším 18 let, závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují samostatně bez odborné pomoci, udržet a rozvíjet zdravý životní styl bez užívání návykové látky, bez návykového chování.

Nabízíme

 1. sociálně terapeutické činnosti vedoucí k trvalé abstinenci, prevenci recidivy, k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob do společnosti
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí, zabraňujících izolaci)
 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při znovunavázání nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících resocializaci osob)

Zásady

 1. dodržování základních lidských práv a svobod
  Listina základních lidských práv a svobod
 2. rovnost
  Všichni mají stejný přístup k poskytované službě a možnost vyjádřit se k ní, odborné služby programů jsou veřejně přístupné bez ohledu na vzdělání, pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení.
 3. otevřenost
  Uživatelé služby se mohou aktivně podílet na tvorbě a nastavení služeb, hodnotit užitečnost a efektivitu služby, vyjadřovat se k problémům.
 4. dobrovolnost, informované rozhodnutí
  Účast uživatele služby v programu je dobrovolná, o jeho využití a průběhu se uživatel rozhoduje se znalostí podmínek, práv a povinností.
 5. důvěrnost, mlčenlivost
  Veškeré jmenovité údaje o uživateli služby a jeho zdravotním stavu, drogové kariéře atd. jsou důvěrné a nejsou poskytovány bez jeho souhlasu. Výjimkou jsou ohlašovací povinnosti vyplývající ze zákona.
 6. individuální přístup
  Respektujeme odlišné potřeby, schopnosti a rozhodnutí, vycházejíme vstříc individuální potřebě uživatele, je brán ohled na jeho aktuální životní situaci.
 7. odbornost a spolupráce
  Služby jsou poskytovány personálem s odpovídajícím vzděláním a praxí. Pokud požadovanou či indikovanou službu daný program neposkytuje, kontaktuje klienta na příslušné odborné pracoviště.
 8. bezúhradovost
  Bezplatné poskytování služby klientovi.

Cílová skupina Následná péče ARKA

Osoby starší 18ti let závislé na návykových látkách (alkohol, tabák, konopné drogy, aj. psychotropní látky; patologická hra), které absolvovaly ústavní nebo ambulantní léčbu ve zdravotnickém zařízení nebo se jí podrobují nebo abstinují samostatně bez odborné pomoci.

Individuální poradenské konzultace/terapie: po předchozím osobním, telefonickém, e-mail. Objednání, od 18ti let. Svépomocná skupina ALKOTOXIHRÁČI úterý od 17,00 – 19,00 hod., bez předchozího objednání, od 18ti let.

Věková struktura cílové skupiny - Následná péče ARKA:

Dorost 16 - 18 let(od 18ti let)
Mladí dospělí 19 - 26 let
Dospělí 27 - 64 let
Mladší senioři 65 - 80 let