ARKA CZ, z.s.

Pomoc osobám závislým na alkoholu a jiných návykových látkách, patologickým hráčům a jejich blízkým.

Stížnosti

Stížnost může podat fyzická nebo právnická osoba.
Stížnost může být podána i anonymně. Stížnosti na kvalitu námi poskytované sociální služby lze podávat:


  1. ústně pracovníkovi organizace
  2. písemně na adresu organizace ARKA CZ, z.s. nebo vhozením písemné stížnosti do Schránek důvěry umístěných v čekárně organizace
  3. e-mailem: arka@email.cz
  4. přes webové stránky: www.arka-alkohol.cz

O způsobu vyřízení stížnosti je osoba – fyzická či právnická, podávající stížnost, vyrozuměna písemně, a to do 21ti dnů od podání stížnosti. V případě anonymní stížnosti je vyrozumění vyvěšeno na nástěnce v čekárně ARKA CZ, z.s., a to po dobu jednoho měsíce. Za vyřízení stížností zodpovídá vedoucí pracovník organizace Bc. Hana Cronová.