ARKA CZ, z.s.

Pomoc osobám závislým na alkoholu a jiných návykových látkách, patologickým hráčům a jejich blízkým.

Terénní programy

Terénní programy: §69 z.č. 108/2006 Sb. v platném znění

Poslání

Službu poskytujeme osobám od 6 let věku, v jejich přirozeném prostředí, a to ve všech obvodech města Ostravy, včetně sociálně vyloučených lokalit. Náplní a cílem naší práce je vyhledávat osoby experimentující s návykovými látkami či návykovými procesy, problémové uživatele a osoby závislé. Motivujeme je ke změně životního stylu směrem k minimalizaci zdravotních a sociální rizik spojených s jejich nezdravým způsobem života a vedeme je k abstinenci. Pomoc a podporu poskytujeme také osobám blízkým. Prostředí, ve kterém je terénní služba poskytována se nacházejí v následujících obvodech města Ostravy: Mariánské Hory a Hulváky, Martinov, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava – Jih, Poruba, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Vítkovice, Hrušov, Ostrava – Heřmanice, Ostrava – Michálkovice. Naši terénní pracovníci se s Vámi po předchozí telefonické domluvě setkají na Vámi určeném místě.

Služba poskytuje tyto základní činnosti:

 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - poradenská a terapeutická činnost, spolupráce s návaznými institucemi.
 2. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí podpůrná intervence, tréninky specifických dovedností v rámci konzultací, doprovod.

Cíle

Obecným cílem je vyhledávat uživatele návykových látek a patologické hráče v jejich přirozeném prostředí a motivovat je ke změně životního stylu směrem k minimalizaci zdravotních a sociálních poškození spojených s jejich rizikovým způsobem života - vést je k abstinenci, úzdravě od látkových a nelátkových závislostí.

Základní cíle

 1. navazovat kontakt s uživatelem návykové látky, předat mu informace o nabídce odborné pomoci
 2. snižovat zdravotní a sociální rizika související s užíváním návykových látek - HARM REDUCTION
 3. motivovat klienta ke změně životního stylu – abstinence od návykových látek
 4. zprostředkovat rychlou, odbornou pomoc – detoxifikační pobyt, ambulantní či ústavní odvykací léčba v Psychiatrických nemocnicích.
 5. poskytovat pomoc a podporu blízkým osobám závislého
 6. chránit většinovou společnost před infekčními nemocemi prostřednictvím sběru a likvidace použitého injekčního materiálu a jiného kontaminovaného odpadu souvisejícího s užíváním drog
 7. poskytovat pomoc a podporu osobám blízkým experimentátorů/závislých

Zásady

 1. dodržování základních lidských práv a svobod;
 2. nízkoprahovost;
 3. dobrovolnost;
 4. anonymita;
 5. rovný a partnerský přístup;
 6. individuální přístup;
 7. důvěra a bezpečí klienta;
 8. pomoc v řešení nepříznivé situace;
 9. podpora k aktivnímu a samostatnému řešení situace;
 10. poskytovat pomoc a podporu osobám blízkým experimentátorů/závislých;
 11. odbornost a kvalita služby - přistupovat ke klientům profesionálně, s úctou a respektem;
 12. služba je poskytována bezúhrady.

Cílová skupina

 1. osoby nadměrně/nárazově užívající návykové látky, experimentátoři;
 2. osoby závislé na alkoholu;
 3. osoby závislé na jiných návykových látkách – marihuana, pervitin, atd..;
 4. patologičtí hráči;
 5. blízcí a příbuzní osob závislých a patologických hráčů;
 6. široká veřejnost – osvěta.

Věková struktura cílové skupiny - Terénní programy ARKA:

Děti předškolního věku(1-7) od 6ti let
Mladší děti7 - 10 let
Starší děti11 - 15 let
Dorost16 - 18 let
Mladí dospělí19 - 26 let
Dospělí27 - 64 let
Mladší senioři65 - 80 let
Starší seniořinad 80 let